REGULAMIN I POLITYKA ZWROTÓW

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym lefthandmade.pl, dostępnym pod adresem www.lefhandmade.pl/sklep, a także stanowi ogólne warunki umów sprzedaży towarów
 2. sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu lefthandmade.pl i jako taki stanowi integralną część tych umów.
 3. Właścicielem sklepu i marki lefthandmade.pl jest firma LEFTHANDMADE Karolina Kosela z siedzibą w  Zwardoń 86, 34-373 Zwardoń,  NIP: 5532547351 i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Umowy sprzedaży zawierane przez Klientów będących konsumentami ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym regulaminie są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
 6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów w sklepie lefhandmade.pl jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.
 7. Prezentacja towarów w sklepie lefthandmade.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny podane w prezentacji towarów wskazane są z cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki.
 8. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu „lefthandmade.pl”. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).
§2. Składanie i realizacja zamówień
 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lefthandmade.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Przedmiotem sprzedaży są zarówno towary dostępne wg aktualnych zapasów Sprzedawcy, jak i towary sporządzane wg zamówienia Klienta, posiadające właściwości określone w złożonym zamówieniu (w granicach oferty sklepu lefthandmade.pl).
 3. Towary oferowane przez sklep lefthandmade.pl są nowe.
 4. Zamówienie może być złożone za pomocą konta użytkownika, tworzonego w systemie informatycznym Sprzedawcy. Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej poprzez pocztę e-mail.
 5. Zarówno utworzenie konta użytkownika, jak i złożenie zamówienia, wymaga podania danych osobowych klienta w zakresie co najmniej wystarczającym dla realizacji złożonego zamówienia, a także zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie Sprzedawcy i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Sprzedawca może zawiesić funkcjonowanie Konta lub wstrzymać realizację złożonego zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie lefthandmade.pl należy wybrać produkt prezentowany w sklepie lefthandmade.pl i dokonać zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Klienta, obejmujących właściwości i specyfikację produktu oraz sposób dostawy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia oferty) przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, obejmującym podanie ceny towaru, kosztu dostawy.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży jest dokumentowane przez Sprzedawcę rachunkiem przesłanym klientowi  z produktem oraz na maila w pliku PDF
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep rozpoczyna w chwili zaksięgowania wpłaty.
 11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 12. W sklepie lefthandmade.pl istnieje również możliwość złożenia zamówienia indywidualnego. Informacje o zmianie koloru i ilustracji należy zaznaczyć w wiadomości do sprzedającego. Istnieje możliwość personalizacji produktu. Zamówienie należy składać mailowo (biuro@lefthandmade.pl), termin realizacji do uzgodnienia z projektantem.
§3. Płatności i wysyłka
 1. Towar zakupiony w sklepie lefhandmade.pl jest wysyłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty pokrywającej cenę towaru oraz koszt dostawy.
 2. Zapłata może nastąpić w następującej formie:
 3. Poprzez przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oferty (konto bankowe mBank S.A. o numerze 20 1140 2004 0000 3702 7742 4510 w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia).
 4. lub poprzez płatność elektroniczną DotPay.pl dostępną za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu lefthandmade.pl.
 5. lub gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
 6. mTowary zakupione w sklepie lefthandmade.pl mogą być dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza tym terytorium.
 7. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy. Sposób dostawy wybiera Klient spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku zamówień wysyłanych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Unii Europejskiej koszt wysyłki wynosi 28zł. W przypadku wysyłki poza granice UE, prosimy o kontakt.
 9. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:
 10. Poczty Polskiej – za pomocą przesyłki rejestrowanej (listu poleconego lub paczki pocztowej) – ekonomicznej lub priorytetowej.
 11. Przesyłki kurierskiej (UPS).
 12. Termin dostawy towarów może wynosić od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku towarów o właściwościach określonych przez Klienta termin ten może być dłuższy, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 13. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 14. Na płatność czekamy 10 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, zamówienia zostaną anulowane.
 15. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii Klienta. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć – zależą one od ustawodawstwa kraju odbiorcy. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym.
§4. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (nabywającego towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od umówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesłania wadliwego towaru.
 5. Zgłoszenie wystąpienia niezgodności towaru z umową winno nastąpić w formie pisemnej na adres pracowni Sprzedawcy tj. Zwardoń 86, 34-373 Zwardoń lub e-mailowej na adres biuro@lefthandmade.pl
 6. Jeżeli Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta żądanie określone w ust. 3 nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient nie może żądać naprawy ani wymiany z uwagi na niemożliwość lub nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 8. Klient traci uprawnienia określone w ust. 3 i ust. 6, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem trzech miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.
 9. W przypadku, gdy Klient nabył towary od Sprzedawcy w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.
 11. Wszystkie przesyłki odsyłane na koszt firmy LEFTHANDMADE Karolina Kosela nie będą przyjmowane.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny pod adresem http:www.lefthandmade.pl/oou.pdf
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. Koszt przesyłki towaru, od którego zakupu Klient odstąpił, obciąża klienta.
 5. Zwrot ceny towaru następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
§6. Bezpieczeństwo
 1. Zgodnie z Ustawą „o ochronie danych osobowych ” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. z późn. zm.) wszystkie dane Klientów podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych (mowa o nich w Dz.U.97.133.883.)
 2. Podczas dokonywania płatności należy korzystać z zalecanej przez bank przeglądarki internetowej z włączonym aktywnym szyfrowaniem danych.
 3. Zgodnie z art. 24 Ustawy „o ochronie danych osobowych” Klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.
§7. Postanowienia Końcowe
 1. Korzystanie ze sklepu lefthandmade.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. lefthandmade.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i ofercie w dowolnym momencie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@lefthandmade.pl lub telefoniczny: +48 537 856 544.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu